Wariyam Show

 • - 863- wariyam show monam faroki 06-02-2019 live
  50:00
 • - 862- wariyam show 04-02-2019 live
  43:46
 • - 860- wariyam show monam faroki 29-01-2019 live
  44:50
 • - 859- wariyam show monam faroki 28-01-2019 live
  34:04
 • - 857- wariyam show monam faroki 22-01-2019 live
  44:35
 • - 856- wariyam show monam faroki 21-01-2019 live
  43:31
 • - 854- wariyam show monam faroki 15-01-2019 live
  49:04
 • - 853- wariyam show monam faroki 14-01-2019 live
  49:23
 • - 852- wariyam show monam faroki 09-01-2019 live
  47:12
 • - 851- wariyam show monam faroki 08-01-2019 live
  47:49
 • - 850- wariyam show monam faroki 07-01-2019 live
  48:33
 • - 849- wariyam show monam faroki & Nawaz Sangrash 02-01-2019 live
  44:30
 • - 848- wariyam show monam faroki 01-01-2019 live
  33:57
 • - 843- wariyam show dr maida 18-12-2018 live
  30:08
 • - 842- wariyam show monim faroki 17-12-2018 live
  32:07
 • - 841- wariyam show monim faroki 13-12-2018 live
  39:21
 • - 838- wariyam show monim faroki 6-12-2018 live
  39:09
 • - 837- wariyam show monim faroki 5-12-2018 live
  39:36
 • - 836- wariyam show dr maida ashraf 4-12-2018 live final
  42:49
 • - 835- wariyam show monim faroki 3-12-2018 live
  37:34
 • - 834- wariyam show monim faroki 30-11-2018 live
  33:26
 • - 833- wariyam show monim faroki 29-11-2018 live
  36:01
 • - Economic update 27-11-2018 (web copy)
  25:41
 • - 831- wariyam show monim faroki n Dr MAida Ashraf 27-11-2018 live
  32:16
 • - 829- wariyam show monim faroki 23-11-2018 live
  32:03
 • - 828- wariyam show monim faroki 22-11-2018 live
  26:32
 • - 827- wariyam show monim faroki n dr maida ashraf 20-11-2018 live
  38:03
 • - 823- wariyam show monim faroki 12-11-2018 live
  40:26
 • - 822- wariyam show monim faroki 9-11-2018 live
  56:16
 • - 821- wariyam show monim faroki 8-11-2018 live
  34:30
 • - 820- wariyam show monim faroki 7-11-2018 live
  38:50
 • - 819- wariyam show monim faroki 6-11-2018 live
  41:33
 • - 818- wariyam show monim faroki 5-11-2018 live
  41:58
 • - 816- wariyam show monim faroki 31-10-2018 live
  36:21
 • - 796- wariyam show monim faroki
  39:21
 • - 797- wariyam show monim faroki
  44:33
 • - 798- wariyam show monim faroki
  44:20
 • - 799- wariyam show monim faroki
  40:22
 • - 800- wariyam show monim faroki
  30:44